پوست انسان راه  راه است اما :

فقط گربه ها قادر به دیدنش هستند !

روی پوست ما نوارها و اشگالی هست که به آنها خطوط بلاشکو گفته میشود . 

این نام از کسی که کشف کرده  گرفته شده دکتر آلفرد بلاشکو 

آنها بیشتر شبیه نوارهای ببرها هستند و از مرکز بدن تا دستها و پاها بیشتر شکلی وی مانند دارد .

زیر نور فرا بنفش قابل مشاهده هستند طیفی از نور که برای گربه ها نیز قابل مشاهده است  به همین دلیل گربه ها ما را به شکل موجودی شکل موجودی راه راه میبینند .