اهدای جایزه ی گرمی به شروین حاجی پور اهدا شد . 

    برای خواندن شعر برای 

جایزه ی بهترین ترانه برای    تغییر     اجتماعی