Everyday Life in Qajar Eraتیمور رقاص : 

این پسر بچه ها یی بودند که قبل از سن بلوغ در دربار مشغول کار میشدند . 

آنها اکثرا از خانوادهی پیش خدمتها و یا مردم عادی بودند که در آن جا کار میکردند . 

نگهداری از بچه ها گرد گیری و .....به عهده ی آنها بود تا در سن پایین کار یاد بگیرند . 

تیمور   پسر بچه ای بود که در زمان قاجار به او تیمور رقاص میگفتند .

او بیشتر اوقات صورت آرایش کرده داشت در دربار با لباسهای زنانه هنر نمائی میکرد بساط شادی به راه میانداخت .

او غلام نقی بیک بود . 

نقی بیک صندوقدار علی خان والی بود 

.نقی بیک معروف به نقی خان سرهنگ بوداصلا این کار را پنهان نمیکردند .

نقی خان  سرهنگ با تیمور رقاص معاشقه میکند .

این کار در آن دوره عیب و زشت نبوده غلام بچه گیر آدمهای بچه باز که میافتادند  سرنوشتی شبیه تیمور رقاص داشتند . 

از تیمور رقاص سو ء استفاده جنسی هم میشد . 

سکس از بچه ها و غلام بچه بازی یکی از درد ناکترین اتفاقات تاریخ پادشاهان بود . 

سوء استفاده از بچه ها و بچه بازی مختص به قاجار نبوده بلکه این کار در دربار شاهان مختلف انجام میشده 

تاریخ نشان داده در تاریخ ایران غلام بچه ها به کار گرفته میشده و بچه باز هم وجود داشتند که به این غلام بچه ها تجاوز میکردند .

این به شاهان زمان قاجار هم نسبت داده میشده غیر از ناصرالدین شاه 

از جمله غلام بچه هائی معروفی بودند که گفته شده بهشون تجاوز شده حسین بالا و صادق خان  بوده است 

البته نمیتوان گفت همه ی درباریان به همه ی غلام بچه ها تجاوز میکردند .