رضا شاه پهلوی - Musiqaa Blog

در ایران باستان این سرزمین را با نام پرشیا یا پارسه میشناختند !

سرزمین پهناور و متشکل از اقوام دلاور که اثبات این نام در مکاتبات رسمی موجود است ! 

پس نام ایران از کجا امده ؟!

اگر فکر میکنید تغییر نام  پارسه به ایران به دستور رضاشاه بوده 

باید گفت :

سخت در اشتباهید !

در زمان ساسانیان نخستین بار نام ایران توسط شاپور اول در کتیبه ساختمان زرتشت نگاشته شد و او نام قلمرو خود را ایران شهر گذاشت !

واژه ایران یک واژه در ادبیات فارسی میانه و پهلویست که شاپور اول از آن استفاده کرد و خود را پادشاه ایران و انیران ( ایرانی و غیر ایرانی )

خواند اما تا زمان پهلوی این نام به طور رسمی استفاده نمی شد !