درختی که راه میرود اسم این درخت "نخل استیلت "یا " Socratea exorrhiza " می باشد .

این گیاه از خانواده ی اریکا و بومی جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی و جنوبی میباشد .

این نخل با تکیه دادن و سوار شدن بر عصا های خود که همان ریشه ها باشند در صورت قحطی مواد غذایی یا سایه اندازی درخت دیگر میتواند براحتی به جای دیگری خود را منتقل کند .

ساقه ی این درخت با زمین برخوردی ندارد و این ریشه ها هستند که مثل عصا بالا پایین یا جابجا میشوند

به عنوان مثال ساقه اش بوسیله ی ایجاد ریشه های عمودی خود بدون اینکه خود را ضخیم کند و فقط با افزایش ارتفاع ریشه ها میتواند خود را به نور بیشتر برساند.

اگر یک سایه درخت بر روی درخت " Socratea exorrhiza " قرار گیرد و یا خم کند، ساقه از روی خود ریشه های جدید میدهد و از انجا دوباره رشد کرده و خود را صاف میکند بدون اینکه پاجوشی یا ریشه جوشی دهد خود را از جایی غیر از محل رشد اولیه به جای جدید منتقل میکند .