۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۰
زمانی که هند مستعمره ی انگلیس بود . صاحب ---صاحب   ورد زبان هندیها بود  به انگلیسی ها صاحب میگفتند .


معبد طلائی هند

در بار صاحب یا معبد طلائی هند  ----------زیارتگاه اصلی پیروان آئین سیک است

این پرستشگاه در شهر آمرند سار در پنجاب هند واقع شده است -------

معبد طلائی را چهارمین پیشوای مذهبی سیکها گرورام داس بنیان نهاد

در بار صاحب برای سیکها مکانی مقدس به شمار میرود . زیرا کتاب مقدس این آئین گروگرانت در آن نگهداری میشود

این کتاب کتاب مقدس آئین سیک و 11 گورو به شمار میرود

نوشته ها و سرودهای گورو  و آرجن نیز در این معبد قرار دارد

این معبد در بین سیکها ی سراسر جهان مکان مقدس و زیارتی محسوب میشود