روز جهانی خبرنگار بر تمامی خبرنگاران عزیز و جان بر کف مثل :پیشاپیش مبارک باد