عضویت در گروه

/////////////////////

کرم پشمالوی قطبی

//////////////////////


این کرم موجود بسیار کوچک است ... 14 سال عمر می کند


بسیار تند روست


اولین حشره ای است که بعد از عقب نشینی برف و یخ ظاهر میشود


چون فصل بهار در قطب شمال چند هفته بیشتر نیست تا آنجا که می تواند به سرعت غذا می خورد باید هم سریع باشد


روزها خیلی زود کوتاه می شود اما هنوز کرم پشمالوی قطبی نتوانسته انرژی غذائی کافی برای تبدیل به پروانه را ذخیره کند


او قادر به ترک قطب شمال نیست زیرا نمی تواند پرواز کند بنابر این در زیر یک سقف لانه می کند


از گرمای خورشید به سرعت کاسته می شود . در زیر تخته سنگ کرم از وزش باد در امان است اما سرما به عمق خاک هم نفوذ می کند


بزودی قلب کرم از تپیدن باز می ایستد . تنفس قطع می شود . بدنش شروع به یخ زدن می کند . اول اعشای درون بدن وبعد هم خون منجمد


می شود .


بعد از 4 ماه قطب شمال شروع به گرم شدن می کند و کرم از بستر مرگ بر می خیزد . همزمان با ظهور جوانه های پیله در اوایل بهار کرم


پشمالوی قطبی هم شروع به خوردن میکند . 


اهمیتی ندارد چقدر در خوردن سریع باشد . .. او امسال نتوانسته غذای کافی ذخیره کند و سرما یک بار دیگر از راه می رسد


سالها می گذرد و هر سال با کم شدن فعالیتش در پائیز کرم منجمد می شود .


اما ... سر انجام یک تابستان ویژه از راه می رسد و این یکی از آخرین فصل زندگی اوست


این کرم اکنون 14 سال دارد و پیرترین کرم جهان محسوب می شود .


روزهای باقیمانده عمر او سراسیمه از راه می رسد . او بافتن پیله ی ابریشمی را آغاز میکند


در داخل پیله بدن او تغییر شکل می دهد و به موجودی تبدیل می شود


این موجود قابلیت پرواز و جستجو دارد توانائی مهمی که در روزهای پیش رو حیاتی است


در سراسر قطب شمال پروانه ها بعد از 14 سال آماده سازی ظاهر می شود


و حالا ... چند روز بیشتر وقت ندارد که جفت مناسب خود را برای جفت گیری پیدا کند


زندگی هیچ موجود دیگری در قطب شمال به این روشنی / کوتاهی بهار  / و تلاش برای بقا را در موسمی ترین جای زمین نشان نمی دهد


در طول چند هفته ی آینده تمامی زمین دو باره یخ می زند اما ...... در آن سو در انتهای جنوبی زمین اقیانوس منجمد جنوبی از موجودات زنده پر است                                                                                            


N----A