آیا   میدانستید کرم قلابدار   /   شفیره   /  زالو   کاربرد پزشگی دارند ؟


عضویت در گروه

کرم قلابدار

وقتی کرم قلابدار بدن انسان را آلوده می کند

پوست را سوراخ کرده وارد جریان خون میشود

.کرم از آن جا در بدن حرکت کرده و وارد روده ها میشود

سپس کرم قلابدار دندانهایش را وارد بافت روده کرده و با حرص و ولع مشغول مکیدن خون میزبان می شود اما.....

آیا این انگل حریص واقعا میتواند به درمان آلرژی کمک کند ؟

آلرژیها زمانی رخ میدهد که دستگاه ایمنی به چیزی که ایمنه جوری واکنش نشون میده که انگار چیز خطرناکیه

در یک واکنش آلرژیک بدن ماده ای بی خطر مانند گرده را با عاملی مهاجم اشتباه گرفته و سلولهای ایمنی را برای حمله می فرستد که التهاب ایجاد میکند  .


کرمهای قلابدار انگلهای روده ای خونخواری با ردیفهای دندانهای ناهموار هستند که ازشون برای چسبیدن به بافت استفاده میکند .

اگر چه هنوز ثابت نشده است اما برخی معتقدند که کرمهای قلابدار در بدن وجود دارد تا اندازه ای از شدت واکنش دستگاه ایمنی به عوامل آلرژی زا کاسته میشود . 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

چگونه آلوده میشوید؟

کرم قلابدار از طریق پوست مردم را آلوده می کند 

وقتی انسان بر روی خاک حاوی کرم قلابدار قدم می گذارد نوزاد کرم می تواند از پوست رد شده و به رودها برسد.

و در آنجا از خون تغذیه کرده بزرگ میشود . کرم بالغ تخم هائی می گذارد که از مدفوع میزبان دفع می شود در خاک به کرم تبدیل می شود .

هنگامی که میزبان جدیدی از روی خاک آلوده رد می شود چرخه ی زندگی ادامه می یابد .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

جاسپر  کسی است که به علت آسم خود را آلوده به کرم قلابدار کرد و اکنون در انگلستان

درمانگر با کرم است و برای درمان افرادی که به  اختلال دستگاه ایمنی مبتلا هستند کرم های روده تهیه میکند

 شفیره ی کرم قلابدار را از بدن خود تولید کرده و از طریق اینترنت به فروش می رساند.

البته آلوده گی به این کرم اثرات جانبی دارد مثل کم خونی / دردهای شکمی / و کاهش وزن

اما جاسپر میگوید مزایا به مشکلاتش می ارزد . او به آفریقا رفت تا خود را آلوده به کرم قلابدار کنه

//////////////////////////////////////////////////

زندگی جاسپر وقتی که یک توده زنبور نیشش زد متحول شد چرا که به خاطر نیش زنبورها دچار واکنش شدید آلرژی شد . پزشگان هورمونی به آن تزریق کردند و آن را خنثی کردند.

آزمایشهای دیگر انجام دادند دیدند یک سری آلرژیهای دیگر هم علاوه به نیش زنبور به عرق گیاهان و گرده ها هم آلرژی دارد .و دچار آسم شدید شده است .

/////////////////////////////////////              N-A