زایمان مار


زایمان گوسفند

//////////////////////////

زایمان زرافه

//////////////////////


زایمان اسبزایمان آهو

زایمان  گاو