عکس عروج هانری چهارم در موزه ی لوور فرانسه است
henri IV


نحوه ی ترور

کالسکه از دروازه بیرون می آید .

و به خیابان کوچکتری میرسد یک مرد کالسکه را تعقیب میکند و دنبال کالسکه اش براه میافتد که لباسی سبز بر تن دارد .

کلاه عجیبی هم دارد . خیلی آدم عجیبی است که همچین لباسی بر تن دارد .

یک کارد زیر لباسش قایم کرده است .

کالسکه سرعت خیلی کمی دارد همین باعث میشود که او بتواند براحتی کالسکه را تعقیب کند .

خیابان فیونری باریک بود خیابان بسته شد و کالسکه به اجبار ایستاد . یک ارابه پر از کاه چپ کرده بود .


محافظان شاه کالسکه را ترک کردند تا راه را باز کنند

راوایاک فرصت را غنیمت شمرد . او روی چرخ کالسکه پرید و از پنجره داخل شد

و کاردش را در قلب شاه فرو برد .

به نظر می رسید که قتل کار مهاجمی تنها است اما نشانه ها ئی وجود دارد که خلاف این را نشان می دهد .

مردای زیادی بودند . افراد مسلحی بودند که از محافظان شاه نبودند سوار هائی هم بودند که محل را ترک کردند .

همه ی اینها به شکل مرموزی ناپدید شدند . اینها چه کسانی بودند ؟ چهار صد ساله که این سوال را میپرسند .

در کالسکه شاه مردی به نام دوک اپر نو   بود که از اشراف زادگان بود و شاه هیچوقت به او اعتماد نداشت .

بعد از ترور او راوایاک را دستگیر کرد و نگذاشت که مردم خشمگین او را در جا بکشند .

دوک به سرعت به قصر برگشت  و به ملکه گفت که ادعای سلطنت کند .

کارهایش خیلی سریع و حساب شده به نظر می رسید .

ماری مدیچی به محض اینکه همسرش مرد نماینده هاشو به پارلمان پاریس فرستاد و ادعای  سلطنت بر فرانسه را کرد . 

در  تابلوئی که در موزه ی فرانسه است ماری مدیچی بیوه است و لباس سیاه پوشیده است

اما در تصویر ادعای سلطنت بر فرانسه را نشان نمی دهد بلکه در باریها دارند قدرت فرانسه را به ماری میبخشند .

ماری این تابلو را سفارش داد و میخاست داستانش این طور روایت بشود .

واسه همین تاریخ را دستکاری کرد تا چهره ی بهتری از خودش به نمایش بگذارد .

از آن زمان مردم فرانسه دائم در فکر بودند که ماری مدیچی تا چه اندازه ای از این ماجرا خبر داشته است .

تابلو عروج هانری چهارم دو بخش دارد . درسمت چپ عروج به تصویر کشیده شده است

هانری چهارم همان مرد ریش سفید است 

زیر پای هانری ماریست که تیری در گردنش فرو رفته است .

این مار همان راوایاک است قاتل هانری چهارم در چهار صد سال پیش

تابلو کشتن هانری چهارم را به تصویر کشیده است

                      N-A