عکس رویترز | جان اف کندی | خبرگزاری ...

آبراهام لینکلن و جان.اف.کندی

محبوبیت کندی را هیچ رئیس جمهوری نخواهد داشت

////////////////////////////////////////


چیزی از ترور جان اف کندی نگذشته بود که معتقدین به ماوراالطبیعه حقایقی را در باره ی شباهت زندگی آبراهام لینکن و جان اف کندی عنوان کردند .

//////////////////////////////////////////////

ولی آیا در واقع رابطه ی سرنوشت سازی میان این دو رئیس جمهور مقتول وجود دارد ؟!

//////////////////////////////؟؟؟!!!!

مطالب زیر را در نظر بگیرید :


هر دوی آنها در جنگ شرکت کردند ، (( لینکلن )) در جنگ (( بلک هاوک )) و (( کندی )) در جنگ جهانی دوم .


هر دویشان از طریق مناظره به مقام و موقعیت سیاسی دست یافتند ، لینکلن با (( استیفن داگلاس )) و کندی با (( ریچارد نیکسون )) به مناظره پرداخت .

هر دویشان در سالی که به 47 ختم می شد در کنگره برگزیده شدند ، (( لینکلن )) در سال 1847 و (( کندی )) صد سال بعد ، یعنی در سال 1947 .

هر دویشان در سال مختوم به 60 به ریاست جمهوری انتخاب شدند ، (( لینکلن )) در سال 1860 و (( کندی )) در سال 1960 .

جانشین هر دویشان معاون ریاست جمهوری شدند و اسم هر دویشان هم (( جانسون )) بود و قبلا نیز هر دو عضو سیاسی آمریکا بودند .

(( لینکلن )) مشاوری بنام (( کندی )) داشت که کوشید از رفتن او به تئاتر (( فورد )) جلوگیری کند ،

(( کندی )) هم مشاوری بنام (( لینکلن )) داشت که سعی کرد از رفتن او به (( دالاس )) ممانعت کند .

هر دویشان روز جمعه به قتل رسیدند و تیری از پشت به گردنشان اصابت نمود .

موقع ترور هر دویشان در کنار همسرشان نشسته بودند .

هر دو جانشین آنها در جنوب متولد شده بودند .

(( جان ویلکز بوث )) قاتل (( لینکلن )) و (( لی هاروی اسوالد )) قاتل (( کندی )) هم هر دو متولد جنوب آمریکا بودند .

(( آندرو جانسون )) در سال 1808 و (( لیندون جانسون )) معاونهای ایشان - در سال 1908 به دنیا آمده بودند .

(( بوث )) در سال 1839 زاده شده بود و (( اسوالد )) صد سال بعد ، یعنی در سال 1939 ...

و هر دویشان قبل از رفتن به پای میز محاکمه اعدام شدند .

(( بوث )) لینکلن را در یک تماشا خانه کشت و به یک انبار گریخت ،

(( اسوالد )) هم (( کندی )) را از یک انبار کتاب مورد هدف قرار داد و به یک تماشاخانه پناه برد .

اسامی هر دو قاتل در زبان انگلیسی از 15 حرف تشکیل شده است .

اسامی (( آندرو جانسون )) و (( لیندون جانسون )) نیز از 13 حرف بوجود می آید ،

همچنین نامهای (( لینکلن )) و (( کندی )) هم هر دو هفت حرف دارند !