حال که دیوانه شدم میروی / بی سرو سامانه شدم میرویعکس متحرک عید نوروز


آریانا سعید

بیا که بریم به مزار ملا ممد جان


بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار با ما دلبر جان

دانلود عکس آریانا سعید
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار با ما دلبر جان

از آریانا سعید استقبال پرشوری شد.
سیل گل لاله زار با ما دلبر جان
سر کوی بلند فریاد کردم
علی شیر خدا را یاد کردم آریانا سعید
علی شیر خدا را یاد کردم
علی شیر خدا دردم دوا کن
عکس های اریانا سعید” خواننده افغانی
دل ناشاد ما را شاد کن
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان
سیل گل لاله زار با ما دلبر جان
علی شیر خدا یا شاه مردان دانلود عکس آریانا سعید
دل ناشاد ما را شاد گردان
علی شیر خدا دردم دوا کن
مناجات مرا پیش خدا کن
به هر جا عاشق است دردش دوا کن


دانلود عکس آریانا سعید
به امید این که  تمام دختر و پسرای عاشق به هم برسند سال نو مبارک   آریانا سعید خواننده افغان