آرش کمانگیر یکی از اسطوره های کهن ایرانی است  .
 آرش تیر انداز / آرش شیواتیر ( به اوستائی ارخشه و به پهلوی ارس سیپاک تیر )
از سپاهیان منوچهر بود . پس از جنگ ایران و توران به عنوان کماندار ایرانی برای باز شناختن مرز ایران و توران برگزیده شد
 و از بالای کوه ایبریو خشوتا از 4 کشو ر روی زمین در زادگاه فریدون رفت .و با تمام نیرو تیری به سوی کوه خوانونت در خاور رها کرد .
در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی در جنگی با توران افراسیاب سپاهیان ایران را در مازندران محاصره می کند .
منوچهر پیشنهاد سازش می دهد و تورانیان آشتی را می پذیرند برای پذیرفتن این پیشنهاد میگویند که یکی از پهلوانان ایرانی بر فراز البرز تیری بیندازد و جای  فرو افتادن آن تیر مرز ایران و توران شناخته شود .

Arash the archer.svg


در ایرا ن کسی دلیری این کار را نداشت . آرش که پیک لشگر ایران بود پیامی را به لشگر توران میبرد .

پادشاه توران  برای کوچک شمردن ایرانیان خود آرش را برمیگزینند . و آرش ناگزیر می شود این کار را انجام دهد .

از آن سو همه به آرش خرده می گیرند واینکه این کار مایه ننگ ایران خواهد شد .


آرش بر فراز دماوند میرود و تیر را در چله کمان گذاشته و پر تاب میکند .Arash the archer.png


همه ی توانش را میگذارد . پس از رها کردن تیر خودش میمیرد .


پیکرش پاره پاره شده و در خاک ایران پخش می شود و روانش در تیر  دمیده می شود .


تیر از بامداد تا هنگام غروب خورشید پرواز کرده و در  کنار رود جیحون یا آمودریا بر درخت گردوئی فرود می آید .


که آنجا مرز ایران و توران خوانده میشود . 

برخی میگویند تیر و کمانی که به آرش داده شد به او گفته بودند که این تیر به دورترین نقطه میرود آما هر کس که تیری با ان بیندازد خودش میمیرد و آرش قبول کرده بود .


 

آرش نماد جان فشانی در راه وطن است


 نمونه بی‌همتا دراستوره  جهان دانسته‌اند