یکی از کوسه های غول پیکر دنیاست که طولش به 9 متر  میرسد

این کوسه در آروازه هایش دندانهای بزرگی ندارد پس با این که خیلی از کوسه ی سفید بزرگتره دندانه های خیلی ریزی دارد

خیلی بزرگتر از اونی است که بتواند  دنبال شکار های بزرگتر برود . به همین دلیل با دهان باز شنا میکند . 

در هنگام باز شدن دهان میگو های بزرگ و کوچک دریا را میمکد .

این طرفند آب زیستی یعنی داشتن دندانه های ریز روی سراسر پوست برای کوسه هائی که تمام عمرشان در حرکتند خیلی مفید بوده

کوسه در برابر پوستش دندانه های 7 مانند تیز ی دارد که به آن دندانه می گویند این دندانه ها جریان آب را از پوست کوسه دور میکنند .

و به این طریق مقاومت آب را بر بدن کوسه کاهش چشمگیری میدهند .

این پدیده برای  یک ماهی فوق العاده بزرگ در حال شنا کردن اهمیت زیادی دارد .

آب 800 برابر متراکم تر از هواست و به همین دلیل حرکت مدام توی آب حرکت سختی است

کمپانی اسپیدو میخاست بداند می تواند همین کار را روی مایوها ی المپیک انجام بده یا نه ------که آنها موفق شدند .N-A