عکس زیبا و دوست داشتنی یک بچه فیل در ابشار مصنوعی پارک

گوشهای پهن فیل  مگسها را دور میکند و با همین گوشهای پهن خودش را باد میزند . فیل در هند بسیار مقدس است . هر جا فیلی رد میشود همه باید تا زمانی که فیل نرفته از جایشان تکان نخورد . 

فیلها با این جثه بزرگ  از موشها وحشتناک میترسند و از دیدن مورچه به وحشت میافتند .

فیلها نگهبان واقعی درختان اقاقیا هستند . واز این درختان در مقابل خطر غارت فیلهای

گرسنه محافظت میکنند .

باور کردنی نیست که بزرگترین جاندار روی زمین از مو جو دات کوچکتر بنام مورچه نیز واهمه داشته باشند .