عکســـهــای احــمد شــاه قــاجــار

پایان حکومت قاجار آغاز حکومت پهلوی سال 1304 خورشیدی

احمد شاه

احمد شاه در سال 1275 خورشیدی در تبریز بدنیا آمد .

او دومین پسر محمد علی شاه قاجار بود .

نخستین فرزندش پسری بود از ملکه جهان که در هنگام ولیعهدی پدرش در تبریز بدنیا آمد

پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه توسط مجلس عالی رجال و بزرگان مملکت در 12 سالگی به سلطنت رسید .


تا رسیدن او به سن بلوغ برایش نایب السلطنه انتخاب کردند اول عضدالملک و سپس ناصرالملک از سران ایل قاجار

احمد شاه تمایلی به سلطنت نداشت و سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکابنی را متهم میکرد که میخواهند به نام او و به کام خودشان سلطنت کنند . 

در تیر ماه 1293 خورشیدی تاجگذاری کرد

در سن 17 سالگی یک سال پیش از تاجگذاری با بدرالملوک والا ازدواج کرد

بدر الملوک والا دختر ظهیرالسلطان والا نوه ی عباس میرزا بود . از احمد شاه یک دختر به نام ایراندخت  داشت

بدر الملوک بسیار زیبا بود و احمد شاه عاشق و بیقرار بدرالملوک بود

او بدر الملوک را به کاخ گلستان میبرد در تالار آئینه خانه و به او میگفت من یک بدر الملوک ندارم من هزاران  بدرالملوک دارم 

احمد شاه چهار بار ازدواج کرد .

سه دختر به نامهای مریم دخت از دل آرام ------ایران دخت از بدر الملک ----همایون دخت از خانم خانما معزی

و همشان برایش دختر آوردند و تنها یکی از آنها صاحب اولاد پسری شد 

فریدون میرزا از همسری به نام فاطمه

که سلطنت احمد شاه به آن جا نرسید که بتواند پادشاه شود

و حکومتش در نهم آبان 1304 سر انجام با رای مجلس و شورای ملی احمد شاه از پادشاهی خلع

و سلسله ی قاجار یه منقرض شد و رضا شاه پهلوی پادشاه ایران شد .

احمد شاه در سال 1308 در پاریس در گذشت .  و در کربلا دفن شد

/////////////

ملکه جهان تنها همسر عقدی پدرش علی شاه احمد شاه در کنار پدرش "محمد علی شاه"و نیز دختر کامران میرزا نایب السلطنه فرزند ناصرالدین شاه بود .

پس از در گذشت پدر بزرگش مظفرالدین شاه قاجار و با آغاز سلطنت پدرش به ولایتعهدی انتخاب شد

خلع پدرش محمد علی شاه به گونه ای تحقیر آمیز و همراه با تهدید و تبعید بود او و ملکه جهان برای احمد شاه بسیار تلخ و ناگوار بود .و جزء تلخترین خاطرات زندگیش شد

وقتی احمد شاه به سلطنت رسید عکســـهــای احــمد شــاه قــاجــارآغاز جنگ جهانی اول بود

با وقوع جنگ جهانی اول احمد شاه فرمان بی طرفی دولت ایران را داد .

پس از جنگ جهانی اول صمصام السلطنه بختیاری را عزل کرد

و به جایش در 16 مرداد 1297 خورشیدی وثوقالدوله را به ریاست وزرائی انتخاب کرد 

وثوق الدوله با انگلیس خیلی خوب عکسهایی از احمد شاه قاجاربود و با دولت انگلیس قرارداد منعقد کرد 

این قرارداد بسیار مخالفت به همراه داشت .برخی این قرارداد را مخالف استقلال ایران میدانستند

اما او این قرداد را در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران دانست

او میخاست با استفاده از دوستی انگلیس برخی سرزمینهای قفقاز و کردستان عراق را باز پس بگیرد

که مخالفتهای مردمی به توفیق نیافتنش منجر شد . 

احمد شاه طی میهمانی اولین حضور احمد شاه قاجار در مجلسشامی لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس به صراحت قرارداد 1919 را تائید کرد

و در قبال امضای این قرار داد مقرری ماهانه 15 هزار تومان و تضمین سلطنتش را از انکلیس خواستار شد 

وثوق الدوله احمد شاه را رهسپار انگلیس کرد مورد توجه قرار گرفت موقع بازگشت در تیر ماه 1299 با استفای وثوقالدله موافقت کرد

بعد از وثوقالدوله حسن پیر نیا را به ریاست وزرائی انتخاب کرد

متعاقبا کابینه های قوام----مشیرالدله-----کابینه ی دوم قوام----مستوفیالممالک----و کابینه ی آخر مشیرالدوله در آبان 1302 مجبور شد علارقم میل باطنی اش رضا شاه سردار سپه را که در همه ی این مدت وزیر جنگ بود عکسهایی از احمد شاه قاجاربه نخست وزیری انتخاب کند

بی درنگ همان موقع آبان 1302 ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد

این سفر آغاز تبعید احمد شاه بود

در فروردین 1303 رضا خان  را از ریاست وزرائی عزل ولی مجلس حمایتش نکرد و بار دیگر رضا خان تاجگذاری رضا شاهنخست وزیر شد 

در شهریور و مهر 1303 شورش خزعل در خوزستان رخ داد رضا خان در جریان این شورش خزعل احمد شاه را متهم کرد که با او همکاری و عکســـهــای احــمد شــاه قــاجــارحمایت میکند

مجلس هم سر انجام در سال 1304 احمد شاه را از پادشاهی خلع و سلسله ی قاجار برای همیشه منقرض شد .و رضا شاه پهلوی تاجگذاری رضا شاهشاه ایران شد 

احمد شاه  در سال 1308 در پاریس در گذشت و در کربلا دفن است .N-A