An Arctic wolf howls in Wolfspark Werner Freund, on January 24, 2013 ...

گرگ

از سگ سانان است

دویدن و گاز گرفتن  بو کشیدن از مهارتهای فوق العاده ای است که سگها دارند اما گرگ هر سه ی این مهارتها رابا هم دارد

بیشترین گرگهای خاکستری اروپا را رومانی دارد . گرگهای وحشی نیاز به صبر و حوصله و توجه به جزئیات را دارند . سنجیده عمل میکنند

بوی غذا را از کیلومترها دور میتوانند تشخیص بدهند . گرگها و خرسها وجود همدیگر را نمی توانند تحمل کنند .

باید مراقب خطرات احتمالی دور و بر باشد ممکن است این طور به نظر برسدعکس گرگ های خشمگین که گرگها بیشتر واقعیت عمرشان را تنها زندگی میکند و اصلا این طور نیست که به صورت گروهی باشند

گرگها مهارت شکار کردن دارند . نزدیک شدن به گرگها در طبیعت کار سخت و دشواری است مگر این که توله گرگی را از بچه گی بزرگ کرده باشی

و به خود عادت داده باشی در این صورت ممکن است عادت به گروهی از انسانها داشته باشند و میتوان با زبان اشاره و نحوه ی ارتباط اینها را آموخت .

گرگها اهلی نیستند و باید مراقب بود که حمله نکند . گرگها زیرکنند . 

گرگها کنجکاوند و دوست دارند چیزهای جدیدی که وارد زندگیشان میشود را بررسی کنند . از طرفی دیگر خیلی خیلی محتاطند و نمی خواهند به چیزی که ممکن است برایشان خطر ایجاد کنند نزدیک بشوند .

البته وقتی نوبت شکار کردن برسد رایط خیلی متفاوت است . گرگها حیواناتی مثل گوزن را شکار میکنند که وزنش می تواند تا 5 برابر اونا باشد و شاخهای تیزی دارند . گرگها استقامت بدنی فوقالعاده ای دارند و وقتی شکار را تعقیب میکنند میتوانند کیلومترها دنبالش بدوند . بنابر این وقتی شکاری را تعقیب میکنند ول کنه ماجرا نیستند تا او را شکار کنند . غریضه ی شکار خیلی خوبی دارند . حیواناتی که از گله جدا می شوند را نشان میکنند و بعد با آرواره های قدرتمند و کار گروهی شکارشون را از پای می اندازند .

وقتی شکاری را به چنگ می آورند . مشخص است که سلسله مراتب در گروه چگونه است . و چه کسی رئیس است

بهترین قسمت شکار نصیب رئیس گروه می شود و به این ترتیب به همه میفهماند که رئیس این جا چه کسی است . 

اما وقتی شکار در کار نباشد دنبال چیزهای دیگر میروند

دندانهای تیزی دارند ----دندانهای نیش آنها خیلی بزرگ است و خیلی ترسناک

قدرت آرواره های گرگها دو برابر بیشتر از سگ ژرمن شپر پلیس است .

گرگها شخصیت متفاوتی دارند . گرگها وحشی هستند . ابر حس سگ سانان حس بویائی آنهاست .

همیشه اول دماغشان را می آورند جلو و همیشه سعی میکنند با حس بویائی بی نظیر شان همه چیز را بررسی میکنند و با حسی که 2000 بار قوی تر از حس بویائی ما انسانهاست

این حس بویائی استثنائی برای رد یابی  شکار از فاصله ی کیلومترها دورتر استفاده می شود . اعتمادشان را به خود جلب کنید

حیواناتی هستند که اگر به انسان حمله کند او را از پای در می آورد   .

به صورت انفرادی هم موجودات خطرناکی هستند اما وقتی به صورت گروهی با هم باشند خیلی مرگبار میشوند

اونا با زوزه کشیدن دور هم جمع میشوند . به خصوص قبل از شکار

گرگها زوزه ی همدیگر را از فاصله ی ده کیلومتری می شنوند این زوزه مثل یک علامت هشدار به رقبا هم هست که نزدیکتر نشوند .

صدای ترسناکی دارند . خیره کننده است . استاد شکار گروهی و سنبل وحشی است .

بدون شک  برای انسانها مو جودی خطرناک هستند  .از حس قدرتمند بویائیشان برای رد یابی شکارشان استفاده میکنند .

با استقامت فوقالعاده شان شکار را از نفس می اندازندو بعد هم برای کشتن شکار ----خشونت فوق العاده ای به کار میبرند                                                                  N-A

                                          

عکس های گرگ