کوچکترین حیوانات جهان +عکس

جانوری زشت و کریح صورت با نام تارسیر----میشه گفت تقریبا شبیه--- آی آی ---است


tarsier 

موجودیست به نام تارسیر که کوچک اندام و بسیار زشت و وحشتناک است

گوشهایش عین بشقاب گیرنده ماهواره است .

بیشتر رژیم غذائی اش از حشرات است .

چشمانی درشت   در تاریکی

پرشش تا سه متر برای گرفتن حشرات و آنقدر این کار را سریع انجام میده که باور نکردنی است

تارسیر دندانهای بسیار تیزی دارد که شکار را با آنها خرد میکند .

عجیب ترین شیطانکیست که تاکنون در زندگیتان دیده اید .

قیافه اش مخلوطی از چیزهای نامتجانس است ترکیبی از همه ی حیوانات شب فعال و بسیار زشت و کریح صورت است

چشمانش گرد و درشت است و سر کاملا میچرخد .

آدمی را یاد جغد و خفاش می اندازد .

گوشهای بزرگ و نازکش و دندانهای تیزی دارد که بیشتر شبیه دندانهای خفاشان است

اما روش شکار کردنش از جغد و خفاش موثرتر است

شکارچی بدونه نقص شبهاست مثل فنر میپرد و شکار میکند .

پاهای عقبی اون نسبت به بقیه ی جثه اش به طور نامناسبی بلند است

و همین باعث میشود که بتواند پرشهای خیلی بلندی داشته باشد .

او بین درختان دائم در حال جهیدن است

خیلی راحت سه متر را میپرد .

شیطانک غیر قابل مهاری است به همه جهت حرکت میکند

روی صداهای مختلف تمرکز میکند درست مثل یک گیرنده ماهواره

با چشمانش خوب شکار را میبیند و به با جهشی باور نکردنی عین برق شکار  را میگیرد

تنها حیوانی است که آدمی حتی دوست ندارد به او دست بزند .


N-A