کوچکترین حیوانات جهان +عکس

جانوری زشت و کریح صورت با نام تارسیر----میشه گفت تقریبا شبیه--- آی آی ---است


tarsier 

موجودیست به نام تارسیر که کوچک اندام و بسیار زشت و وحشتناک است

گوشهایش عین بشقاب گیرنده ماهواره است .

بیشتر رژیم غذائی اش از حشرات است .

چشمانی درشت   در تاریکی

پرشش تا سه متر برای گرفتن حشرات و آنقدر این کار را سریع انجام میده که باور نکردنی است

تارسیر دندانهای بسیار تیزی دارد که شکار را با آنها خرد میکند