مار آناکوندای زرد


آناکوندا در مرداب زندگی میکند . و همان طور که میدانید مار آنا کوندا به دور طعمه ی خود میپیچد و آن را له میکند


آنا کوندای زرد ماده طولش به 4 متر میرسد .  یک ردیف دندان تیغ مانند دارد .دندانهایش مثل تیغهای کوچکند که به عقب و سمت گلو خم شده اند 


وقتی طعمه ای را میگیرد تقریبا فرار برای طعمه غیر ممکن است . آناکوندای زرد با وجودی که جزء مارهای سمی نیست اما نیشش خیلی خیلی دردناک استآناکوندا انسان را نمی خورد . انسان را له میکند و بعد تف میکند بیرون واسه همین اون خبرنگار ه واسه ثبت کارش رفت خودش را با تجهیزات کامل در اختیار مار آناکوندا قرار داد و لحظه به لحظه فیلم گرفت . چون میدونست بعد از بلعیدن اونو تف میکنه بیرون

چیزی که اون میخورد  پرندهای دریائی و پستانداران کوچک که در اطراف مرداب است را میخورد .


فشار خیلی زیادی به طعمه وارد میکند چند دور به دور طعمه میپیچد . سعی میکند با یک حلقه ی اضافی حلقه های  قبلی را محکم کند و بعد فشار را زیاد میکند


درست مثل شدیدترین دست دادن -----استخوانها را میشکند


آناکوندای زرد بسیار نیرومند است . این قدرت با حواسهای دیگر هم همراه است زبان دو شاخه ای خود را بیرون می آورد   . این اولین راه حس کردن مارهاست


اون با این کار ملکولهای بو و مزه را از محیط  اطراف میگیرد و اونها را در دهانش پردازش میکند ----در مردابها زندگی میکنند ---- سریع ناپدید میشوند


هیچگاه نمی توانید ببینید کجاست ------


آناکوندای زرد استطار میکند و از زبان دو شاخه ای   نیش خود  برای بررسی قربانیهایش استفاده می کند


وقتی قربانی را به چنگ می آورد به قدری فشار می دهد که قربانی از پای در می آید .----N-Aآناکوندای سبز