فروش چراغ سه فیتیله روسی

عضویت در گروه

کشگ ساب

قدیما هیچ چیز مثل الان راحت نبود .

یک زن از زمانی که بیدار میشد تا زمانی که میخواست بخوابد در حال تحرک بود .

واسه همینه که قدیمی ها کمتر بیمار میشدند چرا که هر لحظه در حال تحرک بودند .

اگر از مادر بزرگاتون بپرسید برایتان خواهند گفت که برای تهیه غذا از صبح زحمت میکشیدند تا شب آماده شود .

اصلا مزه و طبخ غذاهای قدیم با امروز خیلی فرق میکرد .

قدیمی ها امروزی ها را اصلا زن نمی دانند .

چون همه چیز آماده اش در بازار موجود است

آنها میگویند  یک مرد اصلا احتیاج به زن گرفتن ندارد . چون خودش می تواند از پس خودش بر بیاید .

کشگ ساب

کشگ ساب یک وسیله ی قدیمی است که اگر میخواستند کشگ و بادمجان بپزند کشگ را در گشگ ساب میریختند از شب قبل تا خیس بخورد

و صبح آن قدر در کشگ ساب آن را می سابیدند تا به صورت کشگ مایع در بیاورند . 

داخل کشگ ساب زمخت بود و برجستگیهائی داشت   که با دست کشگ را آنقدر می سابیدند  تا کاملا به  کشگ سائیده مایع تبدیل بشود

اما اکنون کشگ سائیده شده به وفور در بازار موجود است 


بعد روی این چراغ که به سه فیتیله معروف بود میگذاشتند و غذا آرام آرام می پخت . آخ که چه مزه ای اون کشگ و بادمجان داشته است .

چراغ سه فیتیله از سه تا فتیله ی جداگانه درست شده بود و توی مخزن چراغ نفت می ریختند و آن را روشن میکردند .

غذا قدیمی ها روی یک چنین وسیله ای میپختند . اگر فتیله خراب میسوخت آن فتیله خراب را در می آوردند و سر آن را با قیچی میزدند صاف و شعله آبی میسوخت .

سه تا دسته جداگانه هم هر فیتیله بیرون چراغ داشت که با آن فتیله را بالا و پائین میکردند .

از بیرون هم دایره مانند سوراخی بوجود آورده بودند و طلقی در آن قرار داشت که از آن جا شعله را چک می کردند تا آبی بسوزد