لیلا فروهر هنرمند خردسال ایرانی از بچه گی در تئاتر  نقش آفرینی میکرد او همکلاس پسر ارحام صدر بود .


اما ما نفهمیدیم اصفهانیست یا شیرازی  ؟  در مصاحبه آخرش در جم خودش را شیرازی


خواند در صورتی که در مصاحبه های دیگرش در تلویزیون های دیگر خودش را اصفهانی معرفی کرد  . شاید این شگرد خوانندگان است برای این که طرفدارانشان زیادتر


شود .........................................


 اما بیشتر نسل جوان از طرفدارانش هستند شاید هم من اشتباه میکنم . از قدیم گفتند


دروغگو کم حافظه است . اما شا ید هم اشتباه لفظی بوده است.


از ایشان پرسشهای متعدد کردند یکی از این پرشسها اخرین ارزویش چیست وایشان مثل


همه خوانندگان برگشت به ایران است .


اگر شما  ایران را دوست داشتید چرا حتی با خر از ایران فرار کردید ؟ تا آنجا که میدانم 


وضعتان خوب بود اینو تو رستوران شادروان آغاسی میگفتید . ونک یادته


 پس چرا رفتید از صفر به قول خودتان شروع کنید .  سوالی دیگر شما پس از مرگ پدرتان


در مصاحبه ای گفتید با جهانگیر فروهر نصبتی نداری


چی شد حالا پدر شد ؟  نمی دانم اون موقع چرا منکر شدید . رفتید و از صفر شروع کردید


بقول خودتان ولی آیا ارزش این را داشت که در حسرت  مادر شدن باشی ؟


 نه آیا ارزش داشت ؟ بری کار کنی و جور خواهر مادرت را بکشی و هیچ ورثه ای


نداشته باشی  ؟ بغضی که موقع سوال از شما راجب بچه کردند پیش رومه


 اگر ولت میکردند زار زار گریه میکردی . نمیدانم چه بگویم فقط متاسفم همین خودت کردی

که لعنت بر خودت باد .


خانواده عزیز هستند اما نه آنقدر که آدمی خودش را قربانی انها کند لیلا جان .  البته من


تمام مقصر را تو نمی دانم بیشترین  تقصیر   متوجه مادر بیفکرت  دارد . بیشترین تقصیر متوجه مادرت است  اون اگر مادر بود این بلا را سرت نمی آورد . واقعا


متاسفم

امیدوارم روزی این نوشته را بخانی وبه خودت بیایی بسه دیگه ایثار به خانواده  تا این حد


دیوانگی مطلق است . اینو وقتی میفهمی که فریبا شوهر کند و صاحب بچه شود  آن موقع


میبینمت. که نه وارثی داری نه هیچی یعنی یک عمر به بطالت گذراندی ارث خورت هم


میشوند به خودت بیا دوست من تا کی بسه


 به امید آن روز    موفق باشی


تمام دعواهای تو وشهره هم بر سر همین موضوع است . چرا او باید تو راعقد ه ا ی معرفی


 کند فقط به خاطر نداشتن بچه

گفتم فنا شدی           گفتی نه نه نهگفتم     خزان شدی     زرد شدی         ریختی          له  شدی           گفتی نه نه نه نه نه نهگفتم تا به کی میگی نه            تا به کی در جهالت    تا به کی   تا به کی   تا به کی


گفتی تازمانی که دست در آب ببرم تکان دهم وآب تصوریم راثابت نگه دارد .حرکت نکند