پهلوانان نامی ایران از سیستان برخاسته اند

رستم


رستم نام پهلوان داستانی ایران که جنگها و دلاوریهایش در شاهنامه آمده است و او را رستم دستان و رستم زال نیز میگویند


نام پهلوانی معروف از لشگر کیکاووس


رستم را با صفات زیر میشناسند


رستم دستان ---رستم پهلوان ----رستم جنگجو --- رستم پیلتن ----رستم تیز جنگ ----رستم دیوبند -----رستم سر افراز ----رستم دیوبند


رستم زابلی ----رستم زال ----رستم شیر مرد ----رستم شیر دل -----رستم زاولی ----رستم کینه خواه -----رستم نامدار -----رستم نامور


بزرگترین و نام آورترین پهلوانان ایران در حماسه های ملی ما از سیستان بر خاسته اند


این پهلوانان از خاندان بزرگی بوده اند . که نژادشان به جمشید می پیوست


جمشید هنگام فرار از ضحاک که دختر کورنگ شاه زابلستان تزویج ( ؟ ) کرد


از او پسری به نام تور پدید آمد .


از تور شیدسپ طورگ و از طورگ شم و از شم اثرط واز اثرط گرشاسب واز


گرشاسب نریمان و از نریمان سام معروف به سام یک زخم


و از سام زال و از زال رستم


بله از زال رستم


زال از جانب پدر پادشاهی سیستان یافت و از آغاز کار شیفته ی رودابه


دختر مهران کابلی شد


سام راضی به وصلت او که از نسل ضحاک بود تن در نمیداد


تا سرانجام مویدان او و منوچهر با زال هم داستان شدند


و او رودابه را به همسری گرفت


و از آن دو رستم پدید آمد .


رستم هنگام بدنیا آمدن بسیار  چاق بود گویی بچه یک ساله است


آنقدر بچه چاق بود که پهلوی رودابه را به اشارت سیمرغ بدریدند و رستم


برومند را از شکم مادر بیرون کشیدند


دو دست رستم هنگام به دنیا آمدن پر از خون و به یک روزه انگار یک ساله


است


چون رودابه بهبود یافت رستم را نزد او آوردند او از شادی گفت برستم


برستم ----یعنی آسوده شدم  و از این رو آن کودک را رستم نامیدند


رستم از آغاز کودکی پهلوانی زورمند بود


چونان که پیل سپید را کشت و به دژ سپید رفت و اهل آن دژ را به انتقام


نریمان به قتل رساند و ....


تا آخر در عهد گشتاسب با اسفندیار رویین تن جنگید و او را به چاره گری


کور کرد و کشت و سر انجام در عهد بهمن بحیله شغاد برادر خود به چاهی


افتادو با رخش در همان چاه جان داد


اما پیش از مرگ کین خود را از شغاد گرفت و با تیر او را به درختی تناور


بدوخت چنانچه در دم جان داد .


از رستم فرامرز ---سهراب ---جهنگیر ---و گشسب بانو و زربانو پدید آمد .سهراب به دست پدر کشته شد


اما از او فرزندی برزونام واز برزو پسری به نام شهریار ماند .


جهانگیر پسر دیگر رستم مانند سهراب جنگی با ایرانیان و برادر خود فرامرز


و پدر خویش رستم کرد منتهی شناخته شد و از مرگ رسترستم


در ادبیات پهلوی رت ستخمک یا رتستخم و رتستهم نام دارد و همین نام


است که در فارسی رستهم یا رستم شده ..


مهمترین حوادث و اقدامات رستم که در شاهنامه به نظم آمده عبارت است از:


نجات دادن کیکاوس از بند هاماوران پادشاه مازندران با گذشتن از هفتخوان ، کشتن اسفندیار، بیرون راندن افراسیاب از ایران


که در غیبت کاوس به ایران تاخته وآن را مسخر ساخته بود، پرورش سیاوش ، فتح دژ سپندکوه ، خونخواهی از سیاوش و تاختن به توران ، جنگ با سهراب ، جنگ با برزو، جنگ با جهانگیر پسر خود و..


 .