انواع   جن

استخدام جن

هزاران سال قبل از خلقت آدم دو طایفه در زمین سکونت داشتند .و زندگی میکردند

طایفه جنیان و طایفه نسناس ها

نسناس ها موجوداتی بودند شبیه به انسان ولی در زمره ی بنی آدم بودند .

نسناس ها موجوداتی بودند با یک پا و یک دست و دهان نیز نداشتند و به جای آن منقار داشتند

و همانند چهار پایان می چریدند که اغلب اوقات این دو طایفه یعنی جنیان و طایفه نسناس ها با هم در جنگ و ستیز بودند .

و به کشتار یکدیگر میپرداختند .

اما طایفه جنیان بودند که بیش از نسناس ها در روی زمین فساد به راه انداخته بودند

و سر کشی میکردند و اطاعت خداوند را به جا نمیاوردند و مطیع نبودند .

این نافرمانی ها و فساد ها به حدی بالا گرفت که خداوند منان تصمیم در هلاک آنها گرفت 

از این رو به فرشتگان دستور داد تا به غیر از کودکان و ضعیفان همه ی آنها را به هلاکت برسانند .

و لشگری از فرشتگان به جنگ آنها رفتند و عده ای از انان را نابود کردند و عده ای به جنگل ها و بیابان ها گریختند .

شیطان که در آن زمان کودکی بود به دست فرشتگان به اسارت در آمد و فرشتگان او را با خود به آسمان بردند و تربیت کردند

و شیطان از کثرت عبادت و ترقی و تکامل به درجه و مقامی رسید که همچون فرشتگان گردید  و همیشه همراه آنان بود و مورد تکریم و احترام فرشتگان بود تا زمان خلقت آدم ...

پس انسان اولین خلقت نبوده و همچنین اولین مسافر زمین نیز نبوده

و همچنین اولین مسافر زمین نیز نبوده است و زمین هزاران سال پیش از انسان شاهد حیات دیگر مخلوقات بوده است

از تولد گرفته تا جنگ و خونریزی و مرگ همه در زمین بوده است

و سالیان بسیار طول کشیده تا این خلقت خداوند توانسته به حدی رشد کند

که امروزه به این درجه از درک و فهم و ترقی برسد و زمانی که این دو حیات را با هم مقایسه میکنیم .

پی به این موضوع میبریم 

که واقعا انسان اشرف مخلوقات است و چنانچه مختصر انحراف حرکتی خود را در طول زمان جبران کنیم

و به مسیر اصلی خود باز گردیم به خود و جایگاه ی که داریم افتخار خواهیم کرد .

در خصوص جنیان و انواع جن باید بگویم که شیاطین از جن هستند

و شیطان که نامش عزرائیل بوده و در کودکی طی جنگ میان ملائکه و جنیان به اسارت در آمده

و توسط ملائکه به آسمان برده شد و تربیت یافت تا در زمره ی ملائکه به آسمان برده شد و تربیت یافت

تا در زمره ی ملائکه به آسمان برده شد و تربیت یافت تا در زمره ی ملائکه قرار گرفت

نیز از جنیان است و شیاطین اقسام گوناگون دارند

که معروفترین  آن غول است که در بیابان بر انسان ها ظاهر میشود و قصد جان آنان میکند

و شیرین یربوع نوعی دیگر جن است که به شکل زن است و معمولا در بیشه زارها و بیابانها بسر میبرد

و اگر با انسانی برخورد کند که با او شروع به بازی کردن میکند

و در نهایت موجب مرگ او میشود و اگر با کسی که زیبا باشد برخورد کند .

علاقه پیدا میکند و شروع به اذیت کردن او میکند .

شیرین یربوع با جنی به نام سعلات زندگی میکرد که بعد از مدتی سعلات رفته و دیگر باز نگشت

فرزندان سعلات که از شیرین یربوع متولد شدند را بنی سعلات میگویند .

نوع دیگر ی از جن وجود داردبه نام الزلاب که در کشور یمن و اطراف مصر است

و این جن اگر با انسانی برخوردکند با او مجامعت میکند که باعث مرگ او میشود

زیرا قضیت او بسیار بزرگ است

نوع دیگر ی از جنیان است که الغدار نام دارد و در دریا و جزایر است

شکل این جن مانند انسان است اما چنین به نظر میرسد که سوار بر شتر مرغ است و اگر این جن با انسانی برخورد کند او را میکشد .

نوع دیگر از جن است که وشق نام دارد

و شکل او مانند یک نیمه آدم است و در جنگل ها و بیابانها میباشد

و اگر با انسان برخورد کند به او حمله ور میشود

و از انواع جنیان نوع دیگری وجود دارد که منها نام دارد و کارش فریب انسان ها است

و نوع دیگری از جن است که در منطقه ی بلوچستان هم زیاد است که شبیه انسان هستند

ولی کوتاهتر و بدنشان پوشیده از موهای زرد رنگ است و شیار چشمانشان عمودی و پاهای آنان مانند چهار پایان سم دار است

بسیار شبیه انسان هستند و در همه جا وجود دارند .

و شب ها بیشتر فعالیت دارند

و اغلب در حمام ها و خرابه ها سر داب ها و گورستان ها مجالس عروسی و جشن های خود را برگزار میکنند

و در صحرا ها و کنار چشمه ها و درختان  بی خار نیز وجود دارند

و گاهی در خانه ها به هنگام شب مشغول بازی هستند

چه بسا از روی رختخواب انسان به هنگام خواب نیز عبور میکنند و این جنیان بسیار مردم آزار هستند .