Tahmuras (The Shahnama of Shah Tahmasp).png


تهمورث

از شخصیتهای اساطیری ایران است .وی از پادشاهان پیشدادی که دیوان را به دام انداخته و در اختیار داشت .

دیوان سواد خواندن و نوشتن را به تهمورث آموختند و معروف است که خواندن و نوشتن از زمان تهمورث در ایران

مرسوم شد .

او وزیری بسیار زیرک در امور کشور داری داشت به نام  شهر اسپ ( سحر سپ )

او از نصایح اون وزیر دانا هم پادشاهی دادگستر  بود وهم توانست  همه دیوان دوران خویش را به دام انداخته اسیر نماید  .


از پادشاهان پیشدادی و در شاهنامه پسر هوشنگ است .

مطابق اوستا -----وی بر هفت کشور فرمانروائی داشت و سی سال بر اهریمن سوار بود .


حکایت سوار بر اهریمن در متون پهلوی :

طهمورث سی سال از اهریمن سواری میگرفت همسرش را اهریمن فریفت و به او وعده داد تا از او اطلاع

کسب کرد که :

در سراشیبی البرز کوه بر طهمورث که سوار بر اهریمن است ترس مستولی میشود .

اهریمن در مقابل این خدمت زن به وی دو چیز داد :

1- دشتان بد ( دگرگونی فیزیولوژیکی ) 2- کرم ابریشم


پس اهریمن طهمورث را در آن جا زمین زد و بلعید . بعدها جمشید طهمورث را از شکم اهریمن بیرون کشید و در استودان دفن کرد .


در شاهنامه از او به دیوبند یاد میشود و پسر هوشنگ است .

لفب دیوبند یادآور چیرگی بر دیوان و جاودان است در متون کهن تر هم به آن اشاره شده

در ابتدا پادشاهی :

هدفش را شستن جهان از بدیها، کوته کردن دست دیوان از هر جا و آشکار کردن چیزهای سودمند در جهان اعلام داشت...

او مردم را به ستایش جهان آفرین تشویق کرد .

پعد از تهمورث جمشید پسرش به سلطنت رسید .