روستائی به نام زیره در باکو ...


ده زیره

در شرق باکو به فاصله ی هشت اقاج ( فرسخ )  دهی است نزدیک بندر افشران که به آن زیره میگویند .

نقل شده که :

شخصی در زیره بود به نام صابر و 123 سال عمر کرده بود .

صابر تعریف میکرد :

ده ما در ایام پادشاهان صفویه کله زاغ بود . وقتی که نادر خروج کرد (شورید ) این روستا را هم گرفت .

چون به ما خیلی ظلم شده بود دار و ندارمان را روی کول نهاده به داغستان بردیم

از ترس نادر شاه ما مردم کله زاغ ---سوار کرجی شدیم رفتیم به میان دریا به جزیره ی پیرالهی رفتیم

در سال

1160 محمد قلی خان افشار در ده علی آباد خراسان  نادر شاه را میکشد .


وقتی از مرگ نادر شاه مطلع شدیم

ما اهالی کله زاغ که در پیراللهی  ساکن شده بودیم

بار دیگر سوار کرجی شدیم :

خواستیم از کناره برویم میان دریا یک کولاک آمد و دریا را متلاطم کرد

کرجی غرق شد .

آن کرجی که ما سوار بودیم رسید اما:

در ساحل به یک تخته سنگ خورد و پاره پاره شد .

از این کرجی فقط من  صابر و یک دختر با زحمت از ساحل به جائی آمدیم که در زیره آب آن شیرین بود .

ما به محلی آمدیم که باغ و کشتزار بود .

آن جا خانه ای ساختیم و منزل کردیم و

من با آن دختر ازدواج کردم  به او جهیزیه دادم .مردم از هر جا و از کوهستان قبه آمدند . آن جا جمع شدند .

نام آن ده را زیره نهادیم . آن جا باغ خوب و بوستان خوب خربزه های خوب و مزارع خوب به عمل آوردیم 

این به زبان اصلی باکو  بوده و من آن را به فارسی قابل درک نوشتم .