روی جلد قابوس نامه چاپ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 

   قابوس نامه عنصرالمعالی ...

این کتاب  کتابیست در آئین زندگی به تالیف :

امیر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار و تالیفش به سال 475 قمری است .

نام قابوس نامه از نام مولف در تواریخ به نام قابوس دوم معروف است گرفته شده است .

این کتاب را به نام فرزندش گیلان شاه در 44 فصل نوشته است .

و قصدش از این کار این بود که :

اگر وی پس از او حکومت را  حفظ کند یا به رتق و فتق کارهای دیگر بپردازد

بداند چگونه وظایف خود را انجام  دهد

و همچنین به منظور تربیت فرزند - رسوم لشگر کشی مملکت داری - آداب اجتماعی - و دانش و فنون متداول را مورد بحث قرار داده است .

قابوس نامه بازتاب پند ها و اندرزها ی ایران باستان است .

در آن به اهمیت خرد و تاکید بر اعتدال روبرو میشویم .

نویسنده ی قابوس نامه خود از پادشاهان آل زیار بوده است و اصل این خاندان از گیلان است .

اصل جوانمردی بر سه چیز است :

یکی آن که بگوئی بکنی

و دیگر آن که خلاف راستی نگوئی

و سوم آن که شکیبائی را کار بندی

قابوس نامه در ایران هفت بار منتشر  شده است . چاپ پنجم توسط سعید  نفیسی سال 1312

در انگلستان جزء انتشارات اوقاف گیب به اهتمام روبن لوی به سال 1951 منتشر شده و چند بار در هند منتشر شده است .

اما بهترین تصحیح به کوشش غلامحسین یوسفی در سال 1345 منتشر شده است .