ای دریغا که رفت ارزانی 
جایش آمد گرانی بی پیر 

با گرانی چه سان کنار آید 
آن که باشد چو من حقوق بگیر 

نفت و بنزین گران شد و بگذاشت
بر سر جمله جنسها تاثیر 

گوشت و نان شد گران و بعد از آن 
شد گرانتر زپیش شیر و پنیر 

گفت فارغ چگونه باید زیست 
گفتمش هیچ رو بنال و بمیر