وجود شیطان بر قسمتهائی از مغز اثر میکند ...


جراحی در مصر باستان 

یکی از جراحیهائ بسیار هولناک که در دوران باستان انچام میشد ایجاد سوراخ هائی توسط مته در جمجمه بیماران بود . 


این روش نزدیک به هفت هزار سال پیش در بین تمدن های ان روزگار رایج بوده است . 

محققان فقط توانسته اند بفهمند که چرا و چه طور چنین روش دردناکی به عنوان روش درمانی مورد استفاده قرار میگرفته است .


گفته میشود که :

درگذشته مردم بر اساس ـآموزه های قومی و قبیله ئ شان اعتقاد داشتندکه :

شیطان بر  قسمتهائی از مغز اثر میگذارد و باعث بیماری میشود به این خاطر به این جراحی تن میداند

تا شیطان از مغز خارج شود . 


البته عده ای هم معتقد بودند که روش معمول و مناسبی بوده است . 


برای درمان سر درد های مزمن --صرع --لختگی خون در مغز و آبسه 

جمجمه های سوراخ شده ای که در کندو کاو های باستان شناسی در پرو کشف شده است نشان میدهد که :

این روش برای بیرون آوردن و تمیز کردن جمجمه زمانی که بر اثر ضربه ی مغزی از خرده های استخوان شکسته پر میشده هم استفاده میشده است 

و شواهدی هم وجود دارد که بسیاری هم در این جراحی ها جان سالم به دت میبردند .