حمله ی گشت ارشاد و فحش دادن  مامور گشت ارشاد به یک دختر  و کتک زدن آن در ایران ......

ماموران گشت ارشاد باید دارای مدارک بالائی باشند تا طرز برخورد  درست با عزیزان ما را داشته  باشند . 

البته این مامورین گشت ارشاد معلق از کار شدند امیدواریم دیگر شاهد چنین مناظر زشت و ناپسندی در ایران نباشیم . 

جوانان این مرز و بوم را زیر پا له نکنید ؟!شخصیت شان را خرد نکنید ! شما حق زدن هیچ شهرمندی مخصوصا زنان را ندارید .مملکت قانون دارد ...


گشت ارشاد و واکنش مقامات 

چند مامور زن گشت ارشاد به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی از سوی چند دختر به آنها تذکر داده و در این حین با آنها درگیر شده و متعاقب این درگیری ضرب و شتم رخ می دهد. 


این ویدیو که انتقادات بسیاری از نحوه برخورد چند نفر از ماموران پلیس را به همراه داشت، باعث واکنش های رسمی مقامات ارشد ناجا و وزیر کشور شده است.