Image result for ‫عکس رقص زن گیلکی‬‎

معنی رقص و حرکات گیلکی

رقص گیلکی


ویزگی رقص کیلکی از نظر پروفسور مارک آلفرد ...


پروفسور آلفرد در مورد رقص گیلکی میگوید :ک رقص گیلکی بسیار زیبا و تحسین برانگیزه


او میگوید رقص گیلکی معنای خاصی دارد که از این قرار است .


تکان دادن قسمتهای پشت بدن ----------نشانه ی بی اعتنایی به مال دنیاست


بشکن زدن در حالت خمیده : هنر شاد بودن در هر وضعیتی استدر آوردن صداهائی همچون :


آها بگوو : نشانه ی پشتکار و اصرار به خواسته ها


در آوردن حرکت جارو و خاک انداز : ذوری از غمها و کینه ها


در آوردن حرکت برنج پاک کردن اشاره به این که از گیلانیها هوا را بگیر = پلوی شب را نه