میگند دلار پایین آمده !!!اگه اینگونه است چرا اجناس پایین نیامده !!!
هیچ حقوق بگیری با وجود این همه گرانی میوه و آجیل ---نمیتواند یلدایی داشته باشد ...