شهر جهانی بین المللی  زیلو یزد شناخته


                    شده استیزد


در مرکز ایران قرار دارد . مرکز استان و شهرستان یزد


اوج آبادانی یزد در سده ی هشتم هجری به بعد بوده است .

اتابکان یزد :

از عوامل پیش رفت این شهر و سده های گذشته به شمار میرود .

یزد به دارالعباده معروف است و این نام توسط نظام الملک طوسی در قرن پنجم هجری معروف است .


در دهه ی 50 محمد تقی فلسفی سخنران شهیر به یزد لقب حسینیه ایران را داد .

یزد در واژه به معنای سپند و پاک بوده