گفته میشود لیمو عمانی در زمان  طبخ مواد مضر و زائد را همانند اسفنج جذب میکند .


مصرف آن به هیچ وجه توصیه نمیشود . چرا که حالت اسفنجی دارد همه را جذب میکند .


پس :


لیموعمانی غذا را نخورید .