عادل فردوسی پور ، گزارشگری عادل فردوسی پور

مجریان را بیرون میکنند بازیگران را میاورند ؟!!!


بازیگران و سیما 

چندیست که در صدا و سیما اتفاقاتی میافتد که باور کردنی نیست .

این همه ما گوینده داریم و بیکار هستند . 

اگر واقعا گوینده نداریم چرا استخدام نمیکنید ؟

آیا باید هیچ چیز سر جایش نباشد؟ چرا جوانان ما بیکارند ؟ 


بیکاری جوانان از دید من از همین چیزها در ادارات سر چشمه میگیرد 

وقتی میتوانید گوینده استخدام کنید چه نیازی به امثال گلزارها دارید ؟ 

آیا گلزار کم پول به جیب زده که واسه گرداندن یک مسابقه از ایشون استفاده میکنید ؟

گلزار محتاج است ؟ جوانان بیکارند بیکار 


تعجبم از اینه که چرا گویندگان تلویزیون به این مورد اعتراض نمیکنند ؟

چرا مدیران نا کار آمد  در رسانه ی ملی استفاده میشود ؟


چرا برنامه ی نود که یک ملت دوستش داشتند را با مجری گری آقای عادل فردوسی پور این قدر راحت کنار میگذارید ؟

ایا نمیدانید که ملت این برنامه را با وجود فردوسی پور میپسندند ؟ آیا واقعا به این فکر کردید که شما چه گوهری را در سیما از دست داده اید ؟ 


به جای فردوسی پور چه کسی را میخواهید بیاورید ؟ 

آیا هر کسی که شما میگویید بهترینه از دید مردم هم بهترینه ؟


صدا و سیما مردمیست و باید به نطرات مردم احترام بگدارند .

این قدر بی در و پیکر شده این صدا و سیما که به راحتی یک مداح توهین  به اهل تسنن میکند ؟ چرا باید توهین کند ؟


درست است که با این مداح برخورد شد اما به راستی چرا ؟

آیا مقصر مدیریت نا کارآمد نیست ؟

مقصر اون مداحه یا مدیر اون شبکه ؟

صد در صد مدیر شبکه 

پس چرا ؟!


تعجب آور است که صدا و سیمای مردمی این گونه عمل کرد داشته باشد .

مقصر کیست ؟ مقصرین چه کسانی هستند ؟ 

 

چرا کسی پاسخگو نیست ؟

ما مجری توانائی چون عادل داریم از گلزار استفاده میکنید ؟ واقعا عجیبه خیلی عجیب 

صدا و سیمای ما را ببینید .....