گیلاس ضد سرطان است . دانشمندان اکسفورد قاتل سرطان را شناسایی کردند و دو میوه را قاتل سرطان میدانند .گیلاس و آلبالو که اکنون فصل این دو میوه است . دو میوه ای که قادر به از بین بردن مهاجم ترین نوع سرطان هستند .خطرناکترین سلولهای سرطانها را از بین میبرند و کوچکترین آسیبی به سلولهای سالم مجاور وارد نمیکنند !پس در سبد میوه تان از گیلاس و آلبالو  غافل نشوید .