مهر به معنی دوستی و محبت و در قدیم قراکانا میگفتند

 

جشن مهرگان

روز مهر از ماه مهر در شانزدهمین روز مهر از سالنامه ایران باستان است .

که :

مطابق با 10 مهر خورشیدی میباشد .

کلمه ی مهر به معنی دوستی و محبت است .

مهر واسطه و رابطه فروغ محدث و فروغ ازلی و به عبارت دیگر :

واسطه این آفریدگار و آفریدگان است و ایزد محافظ عهد و پیمان است .

 

در میان تمام جشنهایی که در ایران باستان متداول بود دو جشن از همه بزرگتر و مهم تر بود .

نوروز و مهرگان که پیش در آمد بهار و همراه با سرسبزی طبیعت و رفتن زمستان است .

 

مهرگان در نیمه ی دوم سال است یعنی این که :

هنگامی که گرمای تابستان سپری و هوای معتدل پاییزی آغاز میگردد.

 

ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه چنین مینویسد

مهر که نام خورشید است در چنین روزی ظاهر شد به این مناسبت این روز ی ظاهر شد به این مناسبت این روز را بدان منسوب کرده اند .

 

از سلمان فارسی نقل شده است که ایرانیان در زمان ساسانیان معتقد بودند که خداوندیاقوت را در روز نوروز برای زینت ...بیافرید

و زبرجد را در روز مهرگان و این دو روز را به سایر ایام فضیلت داد چنانکه یاقوت و زبرجد را بر سایر جواهرات

 

این جشن در قدیم   قراکانا   میگفتند .

بعدها مهرگان شد و در عربی مهر جان   شده است .

این جشن شش روز است . روز آغاز را مهرگان عامه و روز آخر را مهرگان خاصه میگویند .

فردوسی میگوید :

به روز خجسته سر مهر و ماه -----بر سر نهاد آن کیانی کلاه

بفرمود تا آتش بر افروختند -------همه عنبر و زعفران سوختند

پرستیدن مهرگان دین اوست ----تن آسان و خوردن آیین اوست

اگر یادگار است از او مهر و ماه ----بکوش و برنج لیچ منمای چهر

 

 

دکتر ذبیح اله صفا میگوید :

در روزهای مهرگان و نوروز پارسیان مشک و عنبر و عود به یکدیگر میدادند و طبقات مردم هر کدام به فراخور توانایی و شغل خود برای پادشاهان هدیه میاورند

در روز مهرگان به خوردن انار و استشمام گلاب را آسیاب ضیافت از بدبختی میدانستند .