شاه سلطان حسین صفوی ====== سلطان محمد خوارزمشاه  ====

شاه سلطان حسین صفوی :

او در مدت سی سال هزار زن گرفت .

مخترع سرسره بازی زنانش بود ...

سرانجام

یک جوان دیوانه به نام محمود افغان با لشگری نه چندان زیاد توانست پایتختش را محاصره و تاج از سر بی کفایتی اش در آورد .

در زمانی که محمود افغان از افغانستان به راه افتاد و در سر راه خود شهرها ی بم و کرمان را فتح کرد و به سرعت به سوی اصفهان در حرکت بود .

 

شاه سلطان حسین صفوی در همان زمان دستور داده بود تا هر سال یک روز هیچ دکان داری در بازار و خیابانها حق ندارند در محل کسبش حضور داشته باشد .

 

باید حتما زن و دخترانش به جای او در دکان و حجره باشند تا شاه که طبق فتوای محرم همه زنان بود و هیچ زنی نمی بایست از او رو بگیرد .

 

یک یک آنان را ببیند و از میان آنان تعدادی زن و دختر زیبا انتخاب کرده و به حرمسرای خود ببرد .

صد افسوس برای مردان بی غیرت آن روزگار که عقیده داشتند که:

 

آبی که شاه سلطان حسین در آن دستهایش را میشوید شفا دهنده است و اگر قطره ای به بیمار داده شود بهبود خواهد یافت .

مردمی خرافه پرست و در منجلاب نادانی -ای کاش چنان مردمی از مادر زاده نمی شدند .

 

                                         =======سلطان محمد خوارزمشاه =======

پادشاهی ترسو و بی لیاقت خوارزمشاهی

در زمان او چنگیز خان به ایران حمله نمود .

 

مغولان که خود را در مقابل مردم ایران تنها دیدند ...

مردم شجاع ایران را به خاک و خون کشیدند و ایران را به ویرانه ای مبدل ساختند .

 

سلطان محمد خوارزمشاه به جزیره آبسکون در دریاچه خزر گریخت و میگویند از ترس مغولان دق کرد .