آهنگی که خیلیها با آن خاطره دارند

                اثری معروف از حیدر رقابی

مرا ببوس اثر معروف حیدر رقابی

مرا ببوس

مرا ببوس

برای آخرین بار

خدا تو را نگهدار

که میروم به سوی سرنوشت

بهار ما گذشته

گذشته ها گذشته

منم به جستجوی سرنوشت

=======

دختر زیبا امشب بر تو مهمان

در پیش تو میمانم

تا لب بگذاری بر لب من

دختر زیبا

از برق نگاهه تو

اشگ بی گناه تو

روشن سازد یک امشب من

=======

معروف است حیدر آقائی شعر مرا ببوس را قبل از ترک ایران و پس از اخرین شب دیدارش با دوست دخترش سرود .

 

با تماس تلفنی از فرودگاه آن را برای مجید وفادار دیکته کرد .

 

ترانه ی مرا ببوس اولین بار در سال 1335 با بازی ناصر ملک مطیعی و ژاله علو و با صدای خواننده نه چندان مشهوری به نام پروانه به اجرا در آمد که

 

چندان مورد توجه قرار نگرفت .

 

این ترانه چند سال بعد با صدای حسن گل نراقی از رادیو پخش شد که این بار با استقبال بی نظیری روبه رو شد .

 

گل نراقی از خانواده ی مذهبی بود و غیر از این دیگر نرانه ای نخواند .

 

بعد ها ویگن این آهنگ را اجرا کرد که با استقبال روبه رو شد