هقتم دسامبر 2012 نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف :

در یک مصاحبه ی تلویزیونی شرکت کرد اما پس از اتمام مصاحبه او حرف تکان دهنده ای زد ...

او متوجه نبود که میکروفون وی هنوز روشن است .

همراه با کیف دستی حاوی کدهای هسته ای

رئیس جمهور یک پوشه ی مخصوص دریافت میکند

که روی پوشه مهر فوق سری خورده بود

و پوشه کلا به بازدید کنندهای سیاره ی ما اختصاص دارد .

میتوانید بگید چه تعداد ؟

تعدادی بین ما هستند اما نمیتوانم چیزی بگویم

چون باعث وحشت میشود .مصاحبه اش را دیدم برای شما هم گذاشتم .