به خاطر بسپاریم که ما :

از یک جائی به بعد ----دیگه بزرگ نمیشیم ----پیر میشیم

از یک جائی به بعد ---ما دیگه خسته نمیشیم ----میبریم

از یک جائی به بعد ----ما دیگه تکراری نیستیم ----زیادی هستیم

از یک جائی به بعد ----ما دیگه ناراحت نمیشیم -----بی تفاوت میشیم

از یک جائی به بعد----ما دیگه خوشحال نمیشیم ----بی احساس میشیم

اون یک جا --اون نقطه ---در هر انسانی با انسان دیگه کاملا متفاوته

اون نقطه را بشناسیم

در خودمون در همسایمون در همسرمون در هم سفره مان در هم سره مان در هم سفره مون --بشناسیم .

اون یک نقطه از ظرقیت :

در من با تو و هر انسان دیگری

متفاوته

ما از یک جائی به بعد یا دیگه پائی  برای رفتن نداریم

یا دیگه جائی برای رفتن نداریم

یا دیگه دلی برای رفتن نداریم

تا زمانی که جای رفتن و پای رفتن و دل رفتن را داریم

بسم الله بگیم و حرکت کنیم .