خطاب به  مردم :

ما این جا در اوکرانیم و از اوکراین دفاع میکنیم :

رثیس جمهور اوکراین 

همراه با تعدادی از اعضای هیات دولت خطاب به مردم اوکراین پیامی ویدیویی فرستاد و گفت :


ما همین جاییم در اوکراین و از اوکراین دفاع میکنیم .


خبر گزاری ها از نزدیک شدن نیروهای روسی به 50 کیلومتری مرکز   خبر میدهد . 


لعنت  بر تو هیتلر زمان ....