گفته میشود یک خانم روسی  شروع به اذیت و آزار سه ایرانی میکند و ایرانیها فشهای بد میدهند ..

گیس و گیس کشی میشود ...

بادیگاردها وارد عمل میشوند و وقتی پیروز میاید دخالت کند شروع به زدن پیروز با تفنگ .... فک پیروز را کج میکنند و دندانهایش شکسته و کج میشود دیروز پیروز زیر عمل جراحی رفت .

حالا هزینه چه قدر میشود خدا داند . ترکیه محل نا امن برای ایرانیها شده است و باید جدی برخورد شود . 

اون خانم روس را ول نمیکنند ایرانیها را بچسبند . دوربینی اگه هست ثابت کنید این چنین بوده و ایرانیها فش داده اند

 .گفته می‌شود کسی که به او تیراندازی کرده و صاحب رستوران بوده است و پیروز بعد از درگیری با گارسون حسابی کتک خورده و صاحب رستوران و نگهبان های این رستوران او را مورد ضرب و شتم قرار دادم 


 هیچ کنسرتی نباید در ترکیه برگزار بشه به نشانی اعتراض 

خنده داره ایرانیها اون جا میخواهند خانه بخرند واقعا که !!!!!