جای نقطه چین را با هر چه میخواهی پر کن 


کف دست انرژی را میگیرد و همینطور انرژی میدهد 

 

این موضوع را میتوانی در دست دادن متوجه شوی    Image result for عکس کف دست. Size: 191 x 206. Source: www.topnaz.com


                    یا در ماساژ 


کف دست چپ باز -دست راست را به صورتی که انگشتان دست خمیده میبرید عقب مشت میکنید آرام میزنید وسط دست  و هر دو دست را میگیرید و تکان میدهید .دست چگونه میدهید همانگونه دست را در هوا تکان میدهید و سپس به دست چپ گره میزنید و تکان یدهید .

با هر دو دست گردن خود را ماساژ دهید 
به چیزی فکر کن که میخواهی از ذهن یا بدن تو آزاد شود .

به چیزی فکر کن که میخواهی آن را دریافت کنی 


رها کن 

دریافت کن 


در  دم  خود بگو میخواهم ....دریافت کنم .

در بازدم بگو میخواهم ...را رها کنم .


در دم بگو میخواهم ...دریافت کنم .

در بازدم بگو میخواهم ....را رها کنم .


به آرامی  و شش دفعه این کار را  انجام بده 

و

هر بار از ذهن و بدن خود کمک بگیر 


دقت کنید پای راست راخمیده  رو به جلو و پای چپ رو به عقب  دو دست بازه باز رو به بیرون و برعکس در دم و بازدم بدهید  به طرف سر شانه و

سپس جای پاها را عوض کنید و مجددا با پای چپ همین حرکات را انجام دهید . شش ذفعه این جرکات را انجام دهید