فرخ خان غفاری که بود؟ | KayhanLondon کیهان لندن

یکی از غلام بچه ها ....


فرخ خان غفاری : 

فرخ خان غفاری اولش غلام بچه بود و بعدا سمت پیدا کرد .

او به ولیعهد فتعلی شاه یعنی عباس میرزا خدمت میکرد . 

وقتی بزرگ شد وریشش در آمد عباس میرزا او را به دربار پدرش فتحعلی شاه قاجار فرستاد و

او در آن جا درجه و مقام هم گرفت .

مدتی بعد سرهنگ شد و بعد هم حکمران اصفهان و گیلان شد . 

در دوره ی محمد شاه قاجار شد حاکم کاشان 

وقتی نوبت ناصرالدین شاه رسید فرخ خان لقب امین الملک و بعد امین الدوله را گرفت .

و برای قضیه ی هرات برای مذاکره به انگلیس سفر کرد . 

میرزا آقا خان نوری به او گفت :

تنها یک دستور برای فرخ خان که مشغول مذاکره با اروپاییان بود فرستاد:

شما اختیار دارید در هر مسئله ای که مورد تقاضای انگلیسیهاست موافقت کنید .

مگر در دو مورد :

1- سلطنت ناصرالدین شاه 

2- صدارت خودش 

فرخ خان عهد نامه ی پاریس را میپدیرد که به موجب آن هرات از ایران جدا میشود .