نویسنده شاعر  -روزنامه نگار و ...


خانم اعتضادی :

خانم اعتضادی معروف به ملکه اعتضادی که به ملکه های فاحشه های تهران معروف بود .

  محمد اقبال: ملکه اعتضادی، زنی خود فروخته علیه دکتر مصدق

ملکه اعتضادی از هواداران سلطنت بود و حزبی داشت به نام ذوالفقار  که :

 این حزب را از کسبه و  مردم بارفروشان تهران تشکیل شده  بود . 

از خاندان قاجار بود و از نوادگان علی قلی میرزای اغتضادالسلطنه پسر فتخعلی شاه قاجار ----

-او شاعر هم بود و اشعاری سروده

او بعد از دیپلم به فرانسه رفت ودر آن جا روان شناسی خواند . 

بعد به نیویورک رفت و رشته ی خیاطی و طراحی مد خواند .

او عنوان ملکه ی هوش را از آن خود کرد. 

چرا که : 

در آمریکا با شرکت در یک برنامه سنجش هوش توانست به 28 سال در رشته های مختلف تاریخ -سیاست و اجتماع در حضور 15 هزار نفر بدون این که اشتباهی کند جواب بده ...

او طراح  لباس بود و در تهران هم یک سالن مدرن طراحی به راه انداخت .

یکی از کارهای او کمک به راه اندازی شهر نو در تهران بوده 

او توانست نطر فضل الله زاهدی  جلب بکنه و  در جنوب غرب تهران محله ای را ایجاد کرد به نام شهر نو که فاحشه ها بتوانند به کار خودشان مشغول شوند . 


خودش هم از فاحشه های مقامات بالا بود . 

او پاورقی هم برای مطبوعات مینوشت .

 داستانهای دنباله دارجنسی و خوش گذرانی  که به صورت کتاب هم منتشر میکرد . 

داستانهایش بی پرده و جنسی و.......نوشته هایش خیلی طرفدار داشت . 

بعد از انقلاب از ایران رفت و از سرنوشتش کسی خبری ندارد ...