Image result for عکس محمد علی فروغی


آتاتورک خطاب به محمد علی فروغی :

شما  ایرانیها قدر ملیت خود را نمیدانید . 

و نمیدانید ریشه داشتن  و حق آب و گل داشتن در قسمتی از زمین چه نعمتی عظیم است .

ملیت وقتی مصداق پیدا میکند که :

آن ملت را بزرگان ادب و حکمت و سیاست و در معارف و تمدن بشری  سابقه ممتد باشد .

شما قدر و قیمت بزرگان خود را نمیشناسید و عظمت شاهنامه را در نمی یابید که : 

این کتاب سند مالکیت و ملیت و ورقه هویت شماست  و من ناگزیرم برای کشورم چنین دست و پا کنم ...