آخرین جملات سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگیکوروش کبیر :

تابوتم را پزشگان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتواند جلوی مرگ را بگیرد .

بدنم را بدون تابوت به خاک بسپارید تا اجزای بدنم را خاک ایران را تشکیل دهد .

تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا مردم بدانند مال دنیا نتوانست نجاتم دهد !

دستانی که کمک میکنند پاک تر از دستانی هستند که رو به آسمان دعا میکنند ...

واقعا وقتی آدمی فقط دو متر کفن با خود میبرد شاه و گدا هم ندارد پس حرص و طمع برای چیست ؟!