پیامبر بزرگ آریاییان 3700سال پیش آنها را به ما آموخته 

سخنان کوروش کبیر در مورد سعادت زندگیو به یادگار گذاشته است .


1- آن چه را گذشته است فراموش کن و بد آن چه نیامده است رنج و اندوه مبر 

2- هیچ کس را تمسخر نکن ...

3-پیش از پاسخ دادن بیندیش 

4- نه به راست و نه دروغ هرگز قسم مخور 

5- خود برای خود همسر برگزین 

6- به ضرر کردن کسی خشنود مشو 

7- از هر کس و از هر چیز مطمئن مباش 

8- تا جائی که میتوانی از مال خود داد و دهش نما 

9- کسی را فریب مده تا دردمند نشوی 

10- بی گناه باش تا بیم نداشته باشی 

11-فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی 

12 -سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی 

13- با مردم یگانه باش تا سر آمد و مشهور شوی 

14- راستگو باش تا پایدار باشی 

15- فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی 

16- دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی 

17- نیک باش تا زندگانی به نیک گذرانی

18- جوانمرد باش تا آسمانی باشی 

19- در دین و مذهب افراط نکن تا پاک گردی 

20-هرگز ترش رو و بد خو مباش 

21- روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز

22-مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی ...