لئوناردو داوینچی - HESAM SALEHI


 سخنان لئوناردو داوینچی 

گفنه میشود که :

او با فرا زمینیها در ارتباط بوده 

همه ی دانش ما ریشه در ادراک ما دارد چیزی که ذهن مرا درگیر کرده است این است که :

چرا مردم کارهائی را دوست دارند که برای انجام  آن نیازی به تلاش کردن نیست . 

آنها اجازه میدهند هر اتفاقی برایشان بیفتد .اما همچنان حس رضایت دارند . این یعنی آنها خودشان را به تقدیر سپرده اند . 

هر کس به اندازه ی کافی وقت و زمان دارد ولی مهم اینست که چه طور از این زمان استفاده کنید . 

فکر میکردم یاد گرفتم چه طور زندگی کنم در حالی که یاد گرفتم چه طور بمیرم 

چیزهائی که چشم ما در رویا میبیند شفاف تر از آن چیزیست که تصور میکنیم . 

حرکت با از بین رفتن تعادل ایجاد میشود . 

فریاد جایست که دانش واقعی وجود ندارد . کسی فریاد میزند که چیزی نمیداند .

دانستن کافی نیست باید عمل کنیم . 

آرزو کافی نیست باید انجام دهیم .

روزی که به شایستگی بگذرد خوابی خوش در پی دارد عمری هم که به شایستگی صرف شود به مرگی خوش می انجامد .

هر چه قدر حساس تر باشی رنج بیشتری میبری 

اشگها از فرمان مغز نه بلکه از قلب شما جاری میشوند .

کافی نیست ان چه را میبینید باور کنید باید اون چه را که میبینید درک کنید .

دانش آموز ضعیف کسیس که از استادش فراتر نمیرود .

چهار قدرت وجود دارد :

حافطه ---عقل ---میل ---طمع  دو تای اول ذهنی و دو تای دیگر نفسانیست 

سه حس بوییدن شنیدن و دیدن که نمیتوان مانع ؟آن شد اما میتوان از لمس کردن وامتحان کردن جلوگیری کرد .

سه دسته مردم وجود دارند 1- کسانی که میبینند --کسانی که  به انها نشان دهید و کسانی که اصلا نمیبینند .

عشق در بدبختی خودش را نشان میدهد تا در رفاه مثل نور که در جایی که تاریکترین مکان است بیشتر میدرخشد . 

اگر آهن را به کار نگیریم زنگ میزند همانگونه که اب راکد میگندد و یا به هنگام سرما یخ میبندد اگر از آگاهی و مغز خود بهره نگیریم آن را از دست میدهیم . 

یاد گیری تنها چیزیست که ذهن ازش خسته نمیشود .

تجربه واقعی تر از سخنان دیگران است .

ایینه باش و همه چیز اطراف را جذب کن و همچنان همان باقی بمان 

فقیر کسانی هستند که ارزوی بسیار دارند 

سکوت قدرت را تقویت میکند . 

یک انسان باهوش بدون خرد مانند یک گل زیبای بدون عطر است .

هر کار را به هزار شکل آزمود .

برای برنده شدن باید بخواهید برنده بشوید اما باید در مورد شانس باخت بدونیم اما نباید ازش بترسیم .

هر مانعی تسلیم تلاش میشود و مرا خم نمیکند .

اندیشه ها به سوی امید میچرخند . 

لذت درک و شناخت والاترین پایه است .

پیوسته و بدون درنگ کار نکن چراکه توانائی داوری خود را از دست میدهید .

مردان بزرگ کارهای بزرگ را شروع میکنند 

مردان سخت کوش آنها را به پایان میرسانند .

من راضی به تقصیر دنیا نیستم بلکه میخواهم آن را تغییر دهم ..

نقاشی را باید بشناسید و از آن آگاهی داشته باشید .

10 نکته درباره تابلوی شام آخر داوینچی